tapir drawer logotapir drawer gratis bezorgdtapir drawer adviestapir drawer 48uur

 tapir drawer logotapir drawer advies

 tapir drawer logo

Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen

Algemene voorwaarden van TAPIR

Algemene voorwaarden van TAPIR / tape-lijm.comtapir logo nieuw transp postadres

VERKOOP-, LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN

van TAPIR B.V.
Verder te noemen: TAPIR,
gevestigd te Emmen, Roald Amundsenstraat 11.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel op 31 mei 2005.

 

Artikel 1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveranties van TAPIR.

Artikel 2.
Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van TAPIR zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en niet bindend.
Aan opdrachtgever verstrekte monsters, afbeeldingen, catalogi en dergelijke
gelden onder voorbehoud van productiewijzigingen en zijn derhalve niet bindend. De opdrachtgever bepaald allereerst of een, door TAPIR geadviseerd product aan zijn/haar eisen voldoet.
Door TAPIR uitgebrachte offertes hebben de geldigheidsduur van ten hoogste 10 dagen, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 3.
Prijzen

Alle door TAPIR opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en gelden af fabriek, tenzij anders is overeengekomen.
Indien na de datum van aanbieding één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is TAPIR gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
Onder voornoemde kostprijsfactoren worden o.a. geacht begrepen te zijn, belastingen, accijnzen, invoerrechten, vrachtprijzen, devaluatie, revaluatie- en grondstofprijzen.


Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij TAPIR dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op TAPIR rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden

Artikel 4.
Levering

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. Door de in-ontvangstname van de goederen door de opdrachtgever.
b. Bij verzending door tussenkomst van een vervoerder, door de overdracht van die goederen aan de vervoerder.

Artikel 5.
Opschorting

Ingeval van overmacht is TAPIR gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn,
Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem/haar uit de met TAPIR gesloten overeenkomst(en) voortvloeit, dan wel, indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever
in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, is TAPIR gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij
de uitvoering van de betreffende overeenkomsten voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij deze
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Zolang vervallen facturen door opdrachtgever onbetaald blijven, is TAPIR bevoegd haar verplichtingen op te schorten. Gedurende de opschorting is TAPIR bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

Artikel 6.
Overmacht

Onder overmacht wordt hier verstaan: een tekortkoming aan de zijde van TAPIR, die niet aan haar schuld is te wijten, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, werklieden-uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van TAPIR of diens leveranciers.

Artikel 7.
Levertijd

De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient TAPIR schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Bij overeengekomen betaling in termijnen kan de levertijd geschorst worden met zoveel dagen als de betalingstermijn door opdrachtgever/koper wordt overschreden.

Artikel 8.
Afname

Ingeval van niet-tijdige afname heeft de opdrachtgever het recht op een additionele afnametermijn van 8 werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgend op die waarop door hem van TAPIR een schriftelijke sommatie tot afname is ontvangen.
Ingeval de opdrachtgever ook binnen de additionele termijn niet heeft afgenomen, heeft TAPIR het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden, c.q. te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst door eenvoudige kennisgeving aan de opdrachtgever.
In geval de zaken niet of te laat worden afgenomen, is TAPIR gerechtigd een vergoeding te vorderen van alle schade welke tengevolge van niet-tijdige afname voor haar is ontstaan en mogelijk in de toekomst nog zal ontstaan.

Artikel 9.
Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen, waaronder tape, plakband, papier, etiketten, stickers, apparaten, machines en gereed product, waarop een product van TAPIR is aangebracht of in verwerkt, blijven volledig eigendom van TAPIR tot het moment waarop alle vorderingen op de opdrachtgever, welke voortspruiten uit de terzake tussen partijen gesloten overeenkomsten volledig zijn voldaan. Totdat volledige betaling is gedaan zullen de goederen door de opdrachtgever op zodanige wijze worden gehouden dat zij te herkennen zijn als het eigendom van TAPIR.
De voldoening van een vordering door opdrachtgever per wissel of cheque geldt pas als zodanig nadat verzilvering en uitbetaling zonder voorbehoud aan TAPIR heeft plaatsgevonden.

Artikel 10.
Betaling

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 15 dagen na factuurdatum in Nederlandse valuta of Euro voldaan te zijn. Indien niet overeengekomen, of op de factuur vermeld, geldt geen betalingskorting.
Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door TAPIR aan te wijzen rekening of ten kantore van TAPIR.
Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft TAPIR het recht zonder enige ingebrekestelling hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen, vermeerderd met eventuele opslagen van de bank van TAPIR. TAPIR is voorts gerechtigd buiten de koopsom en rente, tevens de buitengerechtelijke kosten te vorderen.

Artikel 11.
Reclame

De termijn voor reclame eindigt 5 dagen na ontvangst van de goederen of de verrichting van de diensten. Ingeval van reclame zal de opdrachtgever niet gerechtigd zijn betalingsplicht op te schorten.
Goederen, die om kwalitatieve redenen door de opdrachtgever worden geweigerd en door TAPIR worden teruggenomen, zullen geen rechtsgrond zijn tot schadevergoeding en TAPIR is slechts gehouden tot vervanging binnen een door haar nader vast te stellen redelijke termijn. Pas na uitdrukkelijke toestemming van TAPIR kunnen goederen worden geretourneerd.

Koper is gerechtigd de door Verkoper aan hem geleverde zaken binnen dertig dagen na ontvangst hiervan te retourneren.
De Koper heeft geen recht op retournering indien de desbetreffende zaken niet tot het standaard-assortiment van Verkoper (zoals opgenomen in de bij ontvangst geldende catalogus) behoren; indien retournering, op welke wijze dan ook, is uitgesloten; en/of de zaken zijn ingehuisd. (d.w.z. afgeleverd/ opgesteld/ gemonteerd op de plaats van gebruik) door Verkoper.
Verkoper aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voorzover deze aan het door Verkoper opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd. 

Op verzoek van Koper kan Verkoper de te retourneren goederen ophalen op de plaats waar deze door Verkoper zijn afgeleverd.
Verkoper is gerechtigd de kosten van het transport aan Koper door te berekenen.
Reclameringen door Koper kunnen uitsluitend geschieden terzake van ontbrekende of niet bestelde zaken alsmede terzake van uiterlijke waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten.
Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen 5 dagen na ontvangst van de zaken door Koper c.q. na de dag waarop Koper over de zaken diende te kunnen beschikken, door Verkoper te zijn ontvangen.
Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard.

In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Koper de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de manco's zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen.

In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper.
Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Koper op reclamering. 
Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door Verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd.
Kosten van (de)montage zijn voor rekening van Koper.

Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
Reclamering van Koper op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
Creditering bij retourneringen en retourzendingen vindt plaats na beoordeling en akkoord van Verkoper op basis van de aan de Koper in rekening gebrachte koopprijs verkoper houd altijd het recht om 10% van het credit bedrag in te houden.

Artikel 12.
Aansprakelijkheid

Met inachtneming van de regels van openbare orde en goede trouw geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van TAPIR het volgende:
a. De aansprakelijkheid van TAPIR is
nadrukkelijk beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven reclameverplichting.
b. Elke vordering tot schadevergoeding,
behoudens die ter nakoming van de reclameverplichtingen en die ingevolge de Wet Productenaansprakelijkheid, is uitgesloten, uitgezonderd gevallen van
opzet of grove schuld aan de zijde van TAPIR.
c. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten, behoudens indirecte schade zoals omschreven in de Wet Productenaansprakelijkheid.
TAPIR is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de toepassing. TAPIR sluit aansprakelijk uit voor kosten, schaden en intresten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
- Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
- Daden, onoordeelkundig gebruik of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld;
- Overschrijding van de levertijd.

Artikel 13.
Afwijkingen

Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden is toegestaan. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders is overeengekomen.
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, oudheid, dikte, enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of levering buiten de toelaatbare grenzen valt, moet het gemiddelde uit de levering worden genomen.

Artikel 14.
Geschillen

Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van die overeenkomsten, zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Assen, onverminderd het recht van TAPIR de opdrachtgever voor de Rechter van zijn woonplaats te dagen. Nadat TAPIR zich op deze bepaling heeft beroepen, heeft opdrachtgever een maand de tijd om kenbaar te maken dat wordt gekozen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15.
Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en TAPIR.


Postadres: Postbus 2273, 9801 CG Emmen
Tel. 0591-390059 E-mail: jjanson@tapir.nl
Fax 0591-394773 K.v.K. 04054455

 

 

donderdag 27 juli 2017